Αρμεχτικά Συγκροτήματα Αγελάδων

Τύπου Ψαροκόκαλο - γρήγορης διαφυγής (exit rapid)

Με αυτόματη αναγνώριση αγελάδων, με ποδόμετρα μέσω Η/Υ, με ηλεκτρονική γαλακτρομέτρηση και αποκόλληση θηλάστρων